ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2015
ปรับปรุง 17/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 255126
Page Views 490582
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (17 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สุจริต โปร่งใส กาญจนบุรีใสสะอาด (28 ธ.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง)
เรื่อง กำหนดการออกสำรวจป้าย ประจำปี 2565 (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล ตามที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ขอความร่วมมือให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำ (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปี 2565 (29 พ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ที่มาลงทะเบียนกับทางอบต.ปรังเผล (20 ส.ค. 2564 | อ่าน 162 ครั้ง)
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) D-M-H-T-T และขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี (11 ส.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 52 ครั้ง)
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ (รายเดิม) (12 พ.ย. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง กำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด (11 พ.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 พ.ย. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติ จำนวน 5 อัน (01 พ.ย. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง)
 
รายงานงบการเงิน
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 87 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ก.ย. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (03 ส.ค. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (03 ส.ค. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (03 ส.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (03 ก.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 ก.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (02 ก.ค. 2564 | อ่าน 45 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (02 ก.ค. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์เด็กเล็ก (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเช่น เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมาย (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา (สำนักปลัด) (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามโครงการจัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามโครงการจัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามโครงการจัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นร 0108/ว4206 ลว 4 มิถุนายน.2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (21 ก.ค. 2563 | อ่าน 63 ครั้ง)
สาระดีๆ จากศาลปกครอง (17 ก.ค. 2563 | อ่าน 65 ครั้ง)
นร 0108/ว3849 ลว 18 พ.ค.2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (01 ก.ค. 2563 | อ่าน 73 ครั้ง)
 
สัญญาซื้อหรือจ้าง
สัญญาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์หมึก (Ink Tank Printer) กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง)
สัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง)
สัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 11 ครั้ง)
สัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง)
สัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์หมึก (Ink Tank Printer) กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง)
สัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง)
สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 บ้านวังขยาย ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (03 ก.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง)
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ความยาวรวม 90.00 เมตร พร้อมประตูรั้วทางเข้า จำนวน 1 ชุด หมู่ที่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (03 ก.ย. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง)
สัญญาจ้างเหมาโครงการขุดลอกดินแหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณหลังบ้านนางสาวพนาวรรณ เถกิงวิทย์สภาพร ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (01 ก.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนายนคร บุญค่ำ-บ้านนายนิธาน แก้วอู๋ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง)
 
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง)
แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินฝากธนาคาร (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 808 ครั้ง)
แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง)
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 226 ครั้ง)
 
กฎหมายและระเบียบ
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
 
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล